หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA ภาควิชา QA ภาควิชา ครั้งที่ 110 เรื่อง แผนพัฒนาการรักษาพยาบาลรายโรคเพื่อขอรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) ภายใน 1 ปี
รายละเอียด
รายละเอียดและข้อเสนอแนะ การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา
ครั้งที่ 110 (1/2563) เรื่อง แผนพัฒนาการรักษาพยาบาลรายโรคเพื่อขอรับรองเฉพาะโรค
(Disease Specific Certification : DSC) ภายใน 1 ปี
ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์

Moderator : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัช ชาญชญานนท์ (รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ)
วิทยากรให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วัตถุประสงค์
1. ภาควิชากำหนดแผนดำเนินการเพื่อขอรับรองรายโรค
2. ภาควิชานำเสนอผลการพัฒนารายโรคตามแนวทาง Disease Specific Certification (DSC)

วิธีดำเนินการ
1. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนนำเสนอแผนและผลลัพธ์การดำเนินงาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิซักถามเพิ่มเติมชี้แนะให้คำแนะนำ
3. ผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง
4. ผู้ดำเนินการประชุมสรุปสาระสำคัญเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สาระในการนำเสนอผลงานของภาควิชา
1. ภาควิชาประเมินตนเองตามมาตรฐาน Disease Specific Certification (DSC) และระบุ gap
2. กำหนดแผนการพัฒนาตาม Disease Specific Certification (DSC) ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับรอง
3. ผลการดำเนินการรายโรค


*หมายเหตุ ภาควิชาเตรียม Disease Specific Certification (DSC)
1. ภาควิชาทำแบบประเมินตนเองตามแนวทาง Disease Specific Certification (DSC) ระบุ gap
2. ภาควิชาเตรียมความพร้อมตอบเกณฑ์คำถามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (PDSC Standard)
3. ภาควิชาหาผู้ประเมินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ 3 ท่าน


update: 2020-01-08 16:34:24